Distances līgums.

Šis distances līgums nosaka Ambergold Trade (turpmāk tekstā – Pārdevējs ) internetveikala www.ambergoldcbd.com lietpšanas kārtību un internetveikala lietotāju pienākumus un tiesības.

Pēc šiem noteikumiem Pircējs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic preču iegādi izmantojot www.ambergoldcbd.com internetveikalu. Līgums ir spēkā no brīža, kad pircējs ir veicis pasūtījumu www.ambergoldcbd.com internetveikalā, līdz brīdim, kad prece ir pilnībā apmaksāta un piegādāta pircējam.

Piegādes un samaksas kārtība.

Pircējs preces pasūtījumu veic elektroniskā veidā www.ambergoldcbd.com internetveikalā, norādot izvēlēto preces veicu un daudzumu. Preces piegāde tiek veikta ar internetveikalā norādītajām piegādes metodēm, kuru izvēlas Pircējs.Pircējam veicot pasūtījumu, Pircējs veic apmaksu par preci ar internetveikalā norādītajām metodēm. Pēc maksājuma saņemšanas, Pārdevējs veic preces piegādi, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā.

Atteikuma tiesības.

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, no preces saņemšanas brīža, rakstiski elektroniskā veidā par to informējot Pārdevēju.

Pircējs apņemas 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas, nodot preci Pārdevējam. Visas izmaksas, kuras ir saistītas ar preces iepakošanu, nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam – sedz Pircējs.

Pārdevējs var atteikt preces pieņemšanu, ja prece: ir bojāta, atvērta, bez produkta uzlīmes.

Pārdevējs atgriež naudu par preci Pircējam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā kopš brīža, kad prece ir atgriezta Pārdevējam.

Personas datu aizsardzība un privātuma politika

Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Pārdevējs garantē, ka nekāda Pircēja private informācija un dati netieks nodoti trešajām personām.